Κάθε μήνυμα που εμφανίζεται σε μια διαφημιστική επικοινωνία έχει σκοπό να διαμορφώσει μία εντύπωση στον καταναλωτή και μπορεί να επηρεάσει την τελική του απόφαση, γι’ αυτό θεωρούμε ότι η παρουσίαση των κυλιόμενων και σταθερών τίτλων με τρόπο ευανάγνωστο είναι δεοντολογικά επιβεβλημένη.

Η νέα έκδοση του Οδηγού Καλής Πρακτικής για την εμφάνιση των κυλιόμενων και σταθερών τίτλων (Έκδοση 2 – Οκτώβριος 2018) δεν περιλαμβάνει καμία αλλαγή ως προς τις προδιαγραφές αυτές καθ’ εαυτές, δηλαδή ως προς τον καθορισμό του μεγέθους και της ταχύτητας ροής / του χρόνου παραμονής των super, που απαιτούνται ώστε να είναι ευανάγνωστα.

Εκδόθηκε με σκοπό να διευκολύνει τους ενδιαφερόμενους και υπό αυτό το πρίσμα οι ισχύουσες προδιαγραφές έχουν διατυπωθεί αναλυτικότερα και σαφέστερα (από τεχνικής απόψεως) και συνοδεύονται από παραδείγματα σωστής (και λάθος) εφαρμογής. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη σειρά ερωτημάτων που έχουν τεθεί, συμπληρώσαμε την Οδηγία με περισσότερες διευκρινίσεις, ώστε να βοηθήσουμε όσους είχαν αμφιβολίες / δυσκολίες στην κατανόηση και την εφαρμογή της.